Κυριακή 13 Μαΐου 2012

ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ, ΟΤΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ, ΕΧΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ (SIR HEN SUMNER MAIN)

Ελέχθη εις Αθήνας προ 2.000 ετών, ότι το μυστικόν της Ευτυχίας είναι ή Ελευθερία, και το μυστικόν της Ελευθερίας ή 'Ανδρεία. Οι Έλληνες  με τα ΟΧΙ των, δίδουν ζωήν νέαν εις την μεγάλην των αυτήν κλασσικήν παράδοσιν. (ΑΝΤΟΝΥ ΗΝΤΕΝ)
Ουδέν από την Ελλάδα Ανθρωπινότερο , ουδέν Ιερότερο (ΚΙΚΕΡΩΝ)
Διά του όρου Πολιτισμός εκφράζονται αι κύριαι συνθήκαι της φυσικής και ηθικής ζωής των λαών. Αι βασικαί  ένοιαι του Ελληνικού πολιτισμού αποτελούν το ηθικόν μας κεφάλαιον. (ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΡΝΤΙΕ)
"Όταν οι Έλληνες εμάχοντο εις τον Μαραθώνα εναντίον αυτής της πνευματικώς ασυνδέτου μάζης του Πέρσου σατράπου, εμάχοντο ως λαός έχων σαφή επίγνωσιν του δικαιώματος του προς ελεύθερον πολιτικόν βίον. Η συνείδησις της ανθρωπότητος , ως προς την έννοιαν του πολίτου, ως Φορέως , όχι μόνον υποχρεώσεων αλλά και  δικαιωμάτων, εις τον Μαραθώνα εγεννήθη. Ημείς οι άνθρωποι της Δύσεως ευλαβικόν πρέπει πάντοτε να κλίνομεν γόνυ εις τον τόπον αυτόν όπου εθεμελιώθη ή ανθρωπινή αξιοπρέπεια. (Λ. ΖΙΓΚΦΡΙΝΤ)
Στην Ελλάδα, έχεις τη βεβαιότητα πώς ή μεγαλοφυΐα, Όχι ή μετριότης είναι ο κανόνας. Κανένας τόπος δεν έδωσε , ανάλογα με τον πληθυσμό του τόσα μεγάλα πνεύματα , όσα η Ελλάς. Σ ένα μόνο αιώνα , αυτό το μικροσκοπικό έθνος έδωσε τουλάχιστον πεντακόσιους ανθρώπους μεγαλοφυείς ! Το πρότυπο της Ελλάδος μένει πάντα σαν αρχέτυπο του θαύματος που εδημιούργησε το ανθρώπινο πνεύμα. "Ένας ολόκληρος λαός καθώς μαρτυρεί το έργο που πραγματοποίησε , υψώθηκε σε σημείο υπέρτατο στο παρελθόν, όπως και στο παρόν. Ήταν θαυμάσιος. Είναι πάντοτε. (ΕΝΡΥ ΜΥΛΛΕΡ)
Δεν εγνώρισα κανένα πού να εμπνέει τόσον σεβασμό, όσον οι "Έλληνες φιλόσοφοι. Ανεκάλυψαν τους κυριωτέρους τύπους του φιλοσοφικού πνεύματος, εις τους όποιους όλες οι μεταγενέστερες γενεές δεν πρόσθεσαν τίποτε το ουσιαστικό. (ΝΙΤΣΕ)
Ή Ελλάς ήλθεν εις τον κόσμον δια να παραστήσει εν τελειότατη μορφή το κάλλος τού ηθικού και του πνευματικού βίου. (Π. ΣΕΛΛΕΥ)
Θεία μοίρα της Ελλάδος είναι να αγωνίζεται διά θέματα παγκοσμίου σημασίας. (ΜΑΞ. ΠΛΑΝΚ)
"Ο,τι είναι ό νους και ή καρδιά διά τον άνθρωπο, είναι ή ΕΛΛΑΣ διά την ανθρωπότητα. (ΓΚΑΙΤΕ)
Οι "Έλληνες είναι οι διδάσκαλοι και δημιουργοί μας, Θεοί για να λατρεύσουμε. (Π. ΣΕΛΛΕΥ)
"Όπως τα άνθη στολίζουν τη Γή και τα άστρα τον Ουρανό, έτσι και ή Ελλάς κοσμεί την οικουμένη. (ΧΕΡΔΕΡ)
Ω Ελλάς, Πατρίς των περικλεεστάτων ηρώων, αγλάισμα των Μουσών, μητέρα των αμίμητων τεχνών, του κόσμου ό θαυμασμός ! (ΛΟYΔΟΒΙΚΟΣ Α.')
Κι αν είναι να πεθάνωμε για την Ελλάδα, Θεία είναι ή δάφνη, μια φορά κανείς πεθαίνει. (ΜΙΣΤΡΑΛ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αρχειοθήκη ιστολογίου