Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011

1908-2008, Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΑΦΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Παν. Μαρίνη: Έπανελλήνισις
Σήμερον, κοινά θέματα συζητήσεως εν Ελλάδι είναι ή κατάρρευσις του πολιτικού συστήματος, της κοινωνίας και των θεσμών, ή συρρίκνωσις του Ελληνισμού και ή συνεχής έκπτωσις όσων στοιχείων απομένουν εκ του Ελληνικού Πολιτισμού. Ό έδαφικός
- βιολογικός αφανισμός. Ή έκατονταετηρις ή οποία συμπληρούται τώρα, ητο ή έκατονταετηρις της συρρικνώσεως εδαφικής και πληθυσμιακής του Ελληνισμού. Ό Ελληνισμός έδιώχθη από τάς πανάρχαιας εστίας του και μάλιστα κατά τάς κυριωτέρας περιπτώσεις και βιολογικώς άφανιξόμενος.
Ούτως είχομεν το ολοκαύτωμα 1.500.000 Ελλήνων της Κριμαίας υπό του καθεστώτος της ΕΣΣΔ, το ολοκαύτωμα 5.500.000 Ελλήνων της Μικρασίας υπό τών Νεότουρκων και του Κεμάλ, τον άφανισμόν υπό τών Βουλγάρων του Ελληνισμού τής Ανατολικής Ρωμυλίας και τήν ούσιαστικήν έκμηδένισιν του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού υπό τών Αλβανών, τήν βιαίαν έκρίξωσιν και όλικήν κατάσχεσιν τής περιουσίας τών Ελλήνων τής Αιγύπτου υπό τού Νάσερ και παρομοίως τής Αιθιοπίας, τής Ροδεσίας κ.ο.κ.
Οί ίθύντορες του Ελληνισμού, πολιτικοί και ιντελλιγκέντσια παρηκολούθησαν όλην αυτήν τήν έξόντωσιν του Ελληνισμού όχι μόνον απαθείς, αλλά πολλάκις έπινεύοντες (όπως εις τήν περίπτωσιν Νάσερ) και ενίοτε συνεπικουρούντες (Ή στάσις του ΚΚΕ στο Μικρασιατικόν ζήτημα, ή παράδοσις υπό του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ τής Μακεδονίας και της Θράκης στους Σκοπιανούς και τους Βουλγάρους δια των συνθηκών του Πετριτσίου και Μελισσοχωρίου).
Σήμερον, ετέθη εις έφαρμογήν το δεύτερον μέρος τού σχεδίου: να γίνη ό Ελληνισμός μειονότης εις το μόνον έδαφος το οποίον του απέμεινε, αυτό τής κυρίως Ελλάδος δια της αθρόας εισαγωγής άναφομοιώτων λαθρομεταναστών (υπολογίζεται ότι εντός ολίγου, το 2020, θα υπάρχουν εδώ, 6.000.000 Έλληνες και 14.000.000 λαθρομετανάστες).
Ό πολιτιστικός αφανισμός. Κατά την διαρρεύσασαν έκατονταετίαν έγένοντο σκληροί αγώνες εκ μέρους του κράτους και τών πολιτικών κομμάτων δια την έξόντωσιν της Ελληνικής Γλώσσης και της Παιδείας γενικώτερον, άλλοι αγώνες έγένοντο δια τον άφανισμόν του Λαϊκού μας Πολιτισμού και την είσαγωγήν ξενικών τρόπων ζωής.
Ή ίδιοπροσωπία του Έλληνος ετέθη ύπό διωγμόν. Σκοπός αυτών και πολλών άλλων μέτρων, όπως, επί παραδείγματι, ή καταστροφή του ορατού παρελθόντος διά τής ύποβαθμίσεως τών αρχαιολογικών χώρων και ή κατεδάφισις τής Νεοκλασσικής Αθήνας, είναι ή μετατροπή του Έλληνα εις τριτοκοσμικόν φελλάχον άνευ ιστορίας, παρελθόντος καί, συνακολούθως, μέλλοντος.
Όθεν, έπιτακτικόν προβάλλει το αίτημα τής, έστω καί τήν τελευταίαν στιγμήν, αναστροφής τών συμβαινόντων δι' ενός κινήματος έπανακάμψεως εις τάς αξίας του Ελληνικού Πολιτισμού, τής Έπανελληνίσεως.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Οι μετανάστες αποτελούν τον μεγαλύτερο κίνδυνο οριστικής απώλειας της ταυτότητας της Ελλάδας όσον και να φαίνεται σε ορισμένους δήθεν απάνθρωπο αυτό που λέω. Εκ πείρας μπορώ να διαβεβαιώσω ότι αυτά πού λέει το άρθρο είναι αληθέστατα. Επίσης δεν είναι τυχαίο πού η ....γενναιότατη μας εκκλησία τούς ενστερνίζεται αποτελούν τρόπο έλεγχου διότι αυξάνουν το ποίμνιο τους και καταφέρονται εναντίον κάθε ελληνικής αφύπνισης και ανεξερτησίας.
Ανδρειανή

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αρχειοθήκη ιστολογίου