Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016

ΣΚΥΘΟΠΟΛΙΣ - ΕΝΑ ΤΡΑΓΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΣΟΥΣ

Ἕνα ἄλλο ἀποτρόπαιο ἔγκλημα κατὰ τῆς Ἑλλάδας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Γραμματείας καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας καὶ σὲ συνέπεια κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας, ἕνα τραγικὸ θέατρο μίσους ποὺ καὶ σήμερα ἀποκρύπτετε, διασώζει ὁ Ρωμαῖος ἱστορικὸς Ἀμμιανὸς Μαρκελλίνος στὸ 19ο βιβλίο τοῦ ἔργου τοῦ (*RERUM GESTARUM LIBRI XXXI*) 31 τόμων.
Ὁ Ἀμμιανὸς Μαρκελλίνος ἦταν ὁ ἱστορικός του Ρωμαίου Χριστιανοῦ αὐτοκράτορα Κωνστάντιου τοῦ Β΄, κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ ὁποίου ἄρχισαν οἱ πιὸ ἀποτρόπαιοι διωγμοὶ ἐναντίων τῶν Ἑλλήνων.
Στὴν σημερινὴ πόλη τοῦ Δυτικοῦ lσραὴλ τὴν Beth Sian, γνωστὴ στοὺς Ἕλληνες ὅλους ἐκείνων τῶν αἱματοβαμμένων χρόνων ὡς Σκυθόπολις, τὸν 4ο αἵ. γύρω στὸ 341 λειτούργησε τὸ πρῶτο στρατόπεδο συγκέντρωσης, γιὰ δύο δεκαετίες (20 ἔτη), δηλαδὴ κὰθ΄ὅλην τὴν διάρκεια τῆς κατοχῆς τοῦ Βυζαντινοῦ θρόνου ἀπὸ τὸν δευτερότοκο γιὸ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, τὸν Κωνστάντιο τὸν δεύτερο.
Ἡ Σκυθόπολις ὑπῆρξε ὁ τόπος συγκέντρωσης βασανισμοῦ καὶ θανάτωσης τῶν Ἑλλήνων, ὅλων ὅσων δηλαδὴ ἀρνήθηκαν νὰ ἀσπασθοῦν τὸ δόγμα τοῦ Χριστιανισμοῦ.
Ἀναφερόμενος ὁ Ἐμμανουὴλ Ροΐδης στοῦ Ἀμμιανοῦ Μαρκελλίνου τὸ Ἱστορικὰ, γράφει στὸ ἔργο τοῦ «Πάπισσα Ἰωάννα» σήμ. 200:
«Ἤρκει νὰ κατηγορηθῆ τὶς (κάποιος Ἕλληνας - Ἐθνικὸς) ὑπὸ κακόβουλου κατασκόπου ὅτι ἔφερε τὸν τράχηλο φυλακτήριον κατὰ τοῦ πυρετοῦ, ἢ ἐφάνη παρακαθήμενος πλησίον τάφου ἢ ἐρειπίου ἴνα καταδικασθῆ εἰς θάνατον ὡς εἰδωλολάτρης ἢ νεκρομάντις. Ἐκ΄τῶν ἀπώτατων ἄκρων τῆς αὐτοκρατορίας ἐσύρεντο ἁλυσόδετοι πάσης τάξεως καὶ ἡλικίας πολίται (Ἕλληνες) ὧν οἱ μὲν ἀπέθνησκον κὰθ΄ὁδὸν, οἱ δὲ ἐν τοῖς δεσμοτηρίσις, οἱ δὲ ἐπιζῶντες ἐστέλλοντο εἰς Σκυθόπολην ... πόλιν ὅπου εἶχον στηθῆ τὰ βασανιστήρια καὶ τὸ σφαγεῖον». Ammianus Marceihnus History Books 14- 19: (Laesae maiestatis multi arcessiti dammati (12)) Constantius Et Gallus. Harvard University Press. John C. Polfe)
Τὸ σφαγεῖον τῆς Σκυθόπολης ὑπῆρξε ἐπινόηση - ἑνὸς νοσηροῦ ἐγκεφάλου - τοῦ Ἐπισκόπου Ἀλεξάνδρειας Γεωργίου. Σκοπὸς τοῦ Γεωργίου ἦταν καθολικὴ ἐξόντωση τῶν Ἑλλήνων - γενοκτονία αὐτῶν - καθὼς ἐκεῖνοι ἐστέκοντο ὡς ἀρνητὲς τοῦ Χριστιανισμοῦ.
αὐτοκράτορας Κωνστάντιος Β΄ δέχθηκε καὶ ἔστειλε στὴν Ἀνατολὴ τὸν ἀρχιγραμματέα τῆς Αὐλῆς τοῦ τὸν Παῦλο, περιβόητο γιὰ τὴν σκληρότητά του, ἀποκαλούμενο καὶ «Τάρταρο».
Αὐτὸς ὁ Παῦλος καὶ ὁ Γεώργιος σὲ συνεργασία ὀργάνωσαν τὸ στρατόπεδο συγκέντρωσης τῆς Σκυθόπολης.
Γράφει ὁ Ἀμμιανὸς Μαρκελλίνος: Τὸ ἀνθρωπόμορφο αὐτὸ κτῆνος, ὁ Παῦλος, διέθετε τόση ἐξουσία καὶ δύναμη ὥστε μὲ ἕνα νεῦμα τοῦ μόνο ἐξηρτάτο ἡ ζωὴ ὅλων ὅσων περπατοῦσαν στὴν γῆ. 19:12,13
Ἀναφέρει ὁ Ροΐδης, ἀνακαλώντας τὰ ἱστορικά του Ἀμμιανοῦ Μαρκελλίνου, μεθόδους βασανιστηρίων ἐναντίων τῶν Ἑλλήνων«Εἰς τὴν Σκυθόπολιν ὅπου εἶχε στηθὴ τὸ χριστιανικὸ κρεουργίον....Ἐκεῖ συνεδρίαζαν εὐσεβεῖς δικασταὶ (χριστιανοὶ εὐσεβεῖς) ἀμιλλώμενοι τὶς πλοίονας εἰδωλολάτρας (Ἕλληνες Ἐθνικοὺς) νὰ ὀπτήση ἐπὶ  σχάρας, νὰ βράση ἐντὸς ζέοντος ἐλαίου, ἢ νὰ κατακόψη μεληδόν».
Ἡ Σκυθόπολης καὶ τὰ ἀπάνθρωπα γεγονότα ποὺ διαδραματίστηκαν ἐκεῖ ἐπὶ 20 συνεχῆ ἔτη ἀποκαλύπτουν:
1ον: Τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἐπεβλήθη ὁ χριστιανισμὸς στὸν Ἑλληνικὸ κόσμο.
2ον: Τὸν λόγο καὶ τὸν βάρβαρο ἀπάνθρωπο τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο κατεστράφη ὁ λαμπρότερος πολιτισμὸς τῆς Γὴς καὶ οἱ δημιουργοὶ αὐτοῦ - οἱ Ἕλληνες .
3ον: Ἀποκαλύπτουν ἐπίσης γιατί τὰ μετέπειτα Ρωμαϊκὰ (Βυζαντινὰ) αὐτοκρατορικὰ διατάγματα ποὺ θεσμοθετοῦσαν τὴν «ἐπὶ Ἑλληνισμοῦ θανατικὴ καταδίκη» ἐφαρμόσθηκαν χωρὶς καμία ἀντίδραση ἢ ἐξέγερση, ὅπως χωρὶς καμία ἀντίσταση ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες ἐπῆλθε ὁ ἀφανισμὸς 80 καὶ πλέον πόλεων τῆς κυρίως Ἑλλάδας ἀπὸ τὸν Χριστιανὸ Ἀλάριχο, μετὰ Βυζαντινῆς αὐτοκρατορικῆς διαταγῆς σαράντα (40) χρόνια ἀργότερα.
4ον: Ἀποκαλύπτουν ἐπίσης αὐτὰ τὰ ἀπάνθρωπα γεγονότα ποὺ διαδραματίστηκαν στὴν Σκυθόπολη ὅτι: δὲν ὑπῆρξε ποτὲ Ἑλληνικότητα τοῦ Βυζαντίου, οὔτε ποτὲ Ἑλληνορωμαϊκὸ κράτος, ἒφ΄ὅσον ἦταν οἱ ἐκχριστιανισμένοι Ρωμαῖοι αὐτοκράτορες τοῦ Βυζαντίου ποὺ ἄρχισαν τοὺς διωγμοὺς κατὰ τῶν Ἑλλήνων. Οὔτε δὲ ποτὲ ὑπῆρξε ἑλληνοχριστιανισμὸς, ἒφ΄ὅσον ἦταν οἱ Ταγοὶ τῆς χριστιανοσύνης καὶ τὸ ἐβραιογενὲς χριστιανικὸ δόγμα ποὺ:
- Ἔσβησαν τὰ Φῶτα τοῦ Ἑλληνικοῦ Πνεύματος.
-  Κατέστρεψαν τὴν Ἑλληνικὴ Παιδεία.
- Κατεδάφισαν τὰ ἀμίμητα ἀρχαία Ἑλληνικὰ ἀριστουργήματα χωρὶς νὰ ἀφήσουν οὔτε μία πόλη ὄρθια.
- Ἔκαψαν τὶς βιβλιοθῆκες καὶ ἑκατοντάδες χιλιάδες τόνων Ἑλληνικὰ ἐπιτεύγματα εἰς ὅλους τους κλάδους τῶν ἐπιστημῶν, κατὰ 99,99% κατέστρεψαν τὴν Ἑλληνικὴ Γραμματεία.
- Σχεδὸν ἀφάνισαν τὴν Ἑλληνικὴ φυλὴ ἀπὸ τὸν πλανήτη γῆ, ἐπιφέροντας της, πολλὲς γενοκτονίες.
- Παρέδωσαν τὴν σβήνουσα Ἑλλάδα στοὺς Τούρκους καὶ
- κατάντησαν τοὺς Ἕλληνες πολιτιστικὰ στείρους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αρχειοθήκη ιστολογίου