Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ

Τὸ ἔτος 252 ὁ βασιλιὰς τῆς Ἀρμενίας Τιριδάτης ὁ Γ΄ μέσω ἑνὸς καλοστημένου σχεδίου χριστιανῶν προσηλυτίσθηκε καὶ μὲ ἕνα αὐτοκρατορικὸ διάταγμα τοῦ, ἀνακήρυξε τὸν Ὀρθόδοξο Χριστιανισμὸ ὡς ἐπίσημη θρησκεία τοῦ κράτους.
Ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ πατριάρχη τοὺς Γρηγορίου, τοῦ λεγόμενου καὶ «Φωτιστῆ» ὁ στρατὸς τοῦ Τριδάτη καὶ οἱ ὀρδὲς τῶν μοναχῶν του Γρηγορίου, θὰ ἰσοπεδώσουν ὅλα τὰ ἑλλήνικα μνημεῖα καὶ τοὺς ἀρχαίους ναοὺς τῆς χώρας, χτίζοντας ἐπάνω τους χριστιανικὲς ἐκκλησίες. Πρόκειται γιὰ τὴν βίαιη ἐγκαθίδρυση τοῦ πρώτου θεοκρατικοῦ κράτους στὸν κόσμο καὶ τὴν δοκιμὴ γιὰ τὴν ἰσοπέδωση τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ κόσμου, ποὺ ἀκολούθησε λίγα χρόνια μετὰ. Ὁ χριστιανὸς συγγραφέας Φαῦστος ὁ Βυζάντιος στὴν «Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία», κέφ. 3, πάρ. 20, ἀναφέρει ὅτι «οἱ ἐκχριστιανισμένοι Ἀρμένιοι κατέστρεφαν γιὰ ἔξι (6) συναπτὰ ἔτη ὅλη τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπικράτεια σφάζοντας ὅλους τους Ἕλληνες, μὴν ἀφήνοντας κανέναν νὰ τοὺς ξεφύγει» καὶ πὼς «ἦταν ἀπερίγραπτο τὸ μέγεθος τῶν θησαυρῶν ποὺ λεηλάτησαν ἀπὸ αὐτοὺς» (κέφ. 4 πάρ. 11).
«Οἵτινες ὅλοι (καὶ μάλιστα καὶ ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ πρόκριτοι) , ἴνα φανερώσουν, ὅτι ἐπίστευσαν ὁλοψύχως εἰς τὸν Χριστὸν, ἐχάλασαν ἀπὸ τὰ θεμέλια ολούς τους ναοὺς τῶν εἰδώλων καὶ λαβόντες ἂπ΄ τὰ σκευοφυλάκια ὅλους τους θησαυροὺς, ἤτοι χρυσίον, ἀργύριον, σκεύη ἀργυρᾶ καὶ χρυσοΰφαντα  ἱμάτια, τὰ ἀφιέρωσαν εἰς τὰς ἐκκλησίας, τὰς ὁποίας εἰς δόξαν Χριστοῦ οἰκοδόμησαν καὶ ὄχι μόνον τὰ κινητὰ, ἀλλὰ καὶ τὰ ἀκίνητα, ἤτοι χωράφια καὶ ἄλλα ὅμοια καὶ ἔκαμαν τὴν ἄτιμον ὕλην καὶ ἀνωφελῆ, ὕλην ψυχοφελὴ καὶ πολύτιμον». («Συναξαριστής», σὲλ 673) .
Υπὸ τὶς εὐλογίες πλέον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας διεξήχθησαν οι πρώτοι θρησκευτικοί πολέμοι τῆς Παγκοσμίου Ἱστορίας, μὲ σκοπὸ τὸ βίαιο ἐκχριστιανισμὸ τῶν γύρω λαῶν καὶ εἰδικὰ στὰ ἐδάφη ποὺ κατοικοῦσαν οἱ τόσο μισητοὶ γιὰ τοὺς χριστιανοὺς, οἱ «εἰδωλολάτρες» Ἕλληνες.
Ἡ γενοκτονία γινόταν ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη καὶ τὴν συνεργία τοῦ Βυζαντινοῦ κράτους καὶ πατριαρχείου (Ἱεροσολύμων).
Η ὁλοκληρωτικὴ πολιτισμικὴ καταστροφὴ τῆς Ἀρμενίας ἦταν σχέδιο ποὺ ὅπως φαίνεται εἶχαν μελετήσει καὶ συμφωνήσει ἀπὸ κοινοῦ πρὸ ὀλίγων χρόνων ὁ Γρηγόριος καὶ ὁ Τιριδάτης μὲ τὸν Μέγαν Κωνσταντῖνον.
Ἀξίζει ἐδῶ νὰ διαβάσουμε τὸ ἀπόσπασμα τοῦ ἔργου τοῦ πατριάρχη Ἱεροσολύμων Δοσιθέου ἀπὸ τὴν «Δωδεκάβιβλον», σέλ. 1218, ὅπου ὁ Δοσίθεος ἀναφέρεται στὴν στιγμὴ ποὺ ὁ Γρηγόριος καὶ ὁ Τιριδάτης πῆγαν νὰ ἀνακοινώσουν ἐπίσημα στὴν Ἃ΄Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἑλληνικῆς γενοκτονίας, ἐπισκέπτες τοῦ Μέγα Κωνσταντίνου.
Γράφει ὁ Δοσίθεος: «Πρὸ τῆς ἀναχωρήσεως αὐτοῦ, ὁ τὲ Γρηγόριος κι ὁ Τιριδάτης ἐπῆγαν εἰς Κωνσταντινούπολιν πρὸς τὸν Μέγαν Κωνσταντῖνον καὶ ἐφιλοξενήθησαν πὰρ΄αὐτοῦ ἱκανῶς. Γενόμενης δὲ τῆς Ἁγίας Ἃ΄Συνόδου, ἐπέμφθη πρὸς αὐτὴν ὑπὸ τοῦ Τιριδάτου ὁ Ἀριστάνης, ἀγωνισάμενος δὲ μετὰ τῶν ἐν΄αὐτὴ συνελθόντων ἁγίων τιῆ (318) θεοφόρων Πατέρων κατὰ τοῦ Ἀρείου, ἐπέστρεψεν εἰς Ἀρμενίαν, φέρων καὶ τὴν ἀπόφασιν τῆς Συνόδου» .
Στὴν Ἃ΄Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ὅπως ἀποδείχθηκε, ἀποφασίσθηκε ἀπὸ κοινοῦ ἡ ὁλοκληρωτικὴ πολιτισμικὴ καταστροφὴ καὶ γενοκτονία τοῦ Ἑλληνισμοῦ ὄχι ἁπλῶς στὴν Ἀρμενία, ἀλλὰ σὲ ὅλα τὰ ἐδάφη τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας.
Ἡ ἐπιβολὴ τοῦ Χριστιανισμοῦ ὡς ἐπίσημου θρησκείας τῆς Ἀρμενίας ἀποτελεῖ τὴν δημιουργία τοῦ πρώτου θεοκρατικοῦ κράτους στὸν κόσμο, ἀλλὰ καὶ τὴν πρώτη παγκοσμίως ὀργανωμένη καταστροφὴ καὶ ἐκθεμελίωση ἑνὸς ὁλόκληρου πολιτισμοῦ, τοῦ Ἑλληνικοῦ, ἀπὸ τὴν ἰουδαιοχριστιανικὴ θρησκεία.
Κατὰ τὰ ἑπόμενα χρόνια ἡ πλήρης ὑποταγὴ ὅλων τῶν λαῶν τῆς αὐτοκρατορίας στὴν θεοκρατία καὶ στὸν αὐτοκράτορα θὰ ἐπιτευχθεῖ ἀπόλυτα καὶ ὁλοκληρωτικὰ.
Ἡ γέννηση τοῦ καισαροπαπικοῦ καὶ τοῦ βυζαντινοῦ Ἰμπεριαλισμοῦ μὲ τὴν στήριξη καὶ τὴν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι πλέον ἱστορικὸ γεγονὸς.
Κλασικός Ελληνιστικός Ναός στο Γκαρνί της Αρμενίας
Ο Ναός του Γκαρνί (αρμενικά: Գառնիի հեթանոսական տաճար Gařnii het'anosakan tačar, μετάφραση: "ειδωλολατρικός Ναός της Γκαρνί", είναι ένας Κλασικός Ελληνιστικός Ναός στο Γκαρνί, της Αρμενίας. Είναι ίσως το πιο γνωστό κτίσμα και σύμβολο της προ-χριστιανικής Αρμενίας.
Μετά τον προσηλυτισμό των κατοίκων της Αρμενίας στο Χριστιανισμό στις αρχές του 4ου αιώνα, μετατράπηκε σε βασιλική θερινή κατοικία της Khosrovidukht, αδελφής του Τιριδάτη Γ'.
Σύμφωνα με ορισμένους μελετητές δεν ήταν ναός αλλά τάφος και έτσι διεσώθη από την καθολική καταστροφή των παγανιστικών δομών.
«η διατήρηση και το γεγονός ότι στο έβδομο αιώνα μια εκκλησία χτίστηκε δίπλα του και όχι στη θέση του, δείχνει ότι ήταν πιθανότερα τάφος ενός Βασιλιά της Αρμενίας που είχε οριστεί από τους Ρωμαίους, ίσως του Τιριδάτη Α' (51-60, 63 σελ 75) ή του Sohaimos του Emesa (140-160).»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αρχειοθήκη ιστολογίου