Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2012

"...του δε Σεράπειου μόνο το έδαφος δεν απέσπασαν κι’ αυτό δια το βάρος των λίθων..."

Δαιμονοποίησε ή όχι ο Ι. Χρυσόστομος την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας γράφοντας: «Τι λοιπόν, άγιος έσται ο ναός (βιβλιοθήκη) του Σεράπιδος δια τα βιβλία; Μη γένοιτο! ... καταλάβετε και φανερώστε (διαδώστε!) ότι δαίμονες κατοικούν εκεί»;!
Ι. Χρυσόστομος ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑ ΙΟΥΔΑΙΩΝ 48.851.38 ΕΩΣ 852.35
Επέτυχε την ελληνική προγονοκτονία απαγορεύοντας τα ονόματα των Ελλήνων; «Μη τα Ελληνικά έθη... την επωνυμία των θανόντων προγόνων στα παιδιά... προς παρηγοριάν, ώστε δια της επωνυμίας να ζει ο απελθών, νυν δε μηκέτι» (εφεξής όχι πλέον!)».
Ι. Χρυσόστομος ΠΕΡΙ ΚΕΝΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΕΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
ΑΝΑΤΡΕΦΕΙΝ ΤΑ ΤΕΚΝΑ (690) 641.65-
Αποκαλεί ή όχι ο Ι. Χρυσόστομος: «Στάχτη, σκόνη, ασθένειες, τάφους ανεωγμένους, ακαθαρσίες, έμπυο και σκουλήκια» τα διανοήματα των Ελλήνων;
Ι. Χρυσόστομος ΕΙΣ ΑΓΙΟΝ ΙΩΑΝΝΗΝ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΝ
(ΟΜΙΛΙΑ ΞΣ΄) 59.369.12 ΕΩΣ 370.11
Κατεδάφισε ναι ή όχι ο Πατριάρχης Θεόφιλος τις Βιβλιοθήκες της Αλεξάνδρειας; Θεοδώρητος
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ / ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΑΜΑΣΟΥ
ΤΟΜ. 5ΟΣ ΚΒ΄1245
Μονο το ψευδός αποφεύγει τις ερωτήσεις. Η αλήθεια δεν έχει να φοβηθεί τίποτε απ' αυτές. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν παρήχθησαν αρκετά αιχμηρές ερωτήσεις, είναι η μόνη αιτία που οι θρησκειες έχουν τόσα πολλά να πουν. Σήμερα οι ερωτήσεις μπορούν να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, και να αποκαλύψουν το θεολογημένο ψεύδος, όσο κι αν αυτό επιχειρεί να κρυφθεί πίσω από την ιερότητα!
Ο ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: «Όσο πιο βάρβαρο ένα έθνος φαίνεται και της ελληνικής απέχει παιδείας, τόσο λαμπρότερα φαίνονται τα ημέτερα... Ούτος ο (πιστός) βάρβαρος, την οικουμένη ολάκερη κατέλαβε... και ενώ πάντα τα των Ελλήνων σβήνουν και αφανίζονται, τούτου (του πιστού βάρβαρου) καθ’ έκαστη λαμπρότερα γίνονται» Ι. Χρ ΕΙΣ ΙΩΑΝΝΗΝ 59.31.33
 Ο Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΕ ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕ ΑΦΑΝΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: «Τι λοιπόν, άγιος έσται ο ναός του Σεράπιδος (Αλεξανδρινή βιβλιοθήκη) δια τα βιβλία; Μη γένοιτο!... αλλά δαίμονες οικούσι τον τόπον... μάλλον δε και αυτών (των Ελλήνων) όντων δαιμόνων... και παρ’ αυτών βωμός στέκει απάτης αόρατος εις τον οποίον ψυχάς ανθρώπων θυσιάζουσι... κατάλαβε λοιπόν και φανέρωσε (διέδωσε!) ότι δαίμονες κατοικούν εκεί» Ι. Χρυσ/μος ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑ ΙΟΥΔΑΙΩΝ 48.851.38 έως 852.35
 Δαίμονες ηταν λοιπόν κατά τον "σοφό" ιεράρχη τα βιβλία της Αλεξανδρινής βιβλιοθήκης και ψυχοθυσιαστήρια οι βιβλιοθήκες των Ελλήνων!!! 
Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ 391 ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ: «Στην Αλεξάνδρεια πάντα τα οικοδομήματα του Σεράπειου όπως στους ποιητικούς μύθους των Γιγάντων έγιναν... Θεοδοσίου δε βασιλεύοντος και (πατριάρχου) Θεοφίλου (της επιθέσεως) πρωτοστατούντος... του Σεράπειου τα αναθήματα κατελυμένοντο. Τους δε ανδριάντες και τα αναθήματα τόσο "γενναία" εμάχοντο, ώστε όχι μόνο "νικούσαν", αλλά και έκλεπτον... του δε Σεράπειου μόνο το έδαφος δεν απέσπασαν κι’ αυτό δια το βάρος των λίθων, αυτοί δε (οι θεμέλιοι λίθοι) ήσαν αμετακίνητοι. Οι πολεμικότατοι δε αυτοί φιλοχρήματοι "γενναίοι"... την ασέβεια αυτή εις έπαινον αυτών των ιδίων καταλόγιζαν. Έπειτα εισέβαλαν οι καλούμενοι μοναχοί, άνθρωποι (μόνο) κατά το είδος, ο δε βίος αυτών συώδης (γουρουνώδης!) και εμφανώς πάσχοντες, μύρια έκαμον κακά και ανείπωτα, αλλά αυτά ευσέβειαν ενόμιζαν... τότε πας άνθρωπος μέλαιναν (μελανή) φορών εσθήτα (ράσα) τυραννικήν είχεν εξουσίαν και δημοσίως να ασχημονεί ημπορούσε. Σε τόση "αρετή" άλλαξε (η νέα θρησκεία) τον άνθρωπο» Ευνάπιος (346-414 μ.Χ.) ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΚΑΙ ΣΟΦΙΣΤΩΝ 6.11 
ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ
(265-340) 
«Τον πτωχόν και πένητα λαόν σήκωσες από... της κοπριάς των Ελληνικών μυσαγμάτων (βδελυγμάτων) και κάθισες αυτόν μετά των αρχόντων του Ισραήλ, τον όντος λαόν αυτού» Ευσέβιος ΕΥΑΓΓ. ΠΡΟΠΑΡ. / ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΨΑΛΜΟΥΣ / ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ. ΡΙΒ΄ (23.1352.34)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΥΣΕΒΙΟΥ:
• *Πράξη σωφροσύνης είναι η εγκατάλειψη της ελληνικής πλάνης.
• *Εγκαταλείψτε όσα οι Έλληνες φυσικοί φιλόσοφοι περί αρχών εισηγήθηκαν.
• *Μαγγανείες μετέρχονται (οι Έλληνες!!!) και μ’ αυτήν εξαναγκάζουν την ανθρώπινη γνώμη.
• *Τα αγάλματα τους μαγικά κατασκευάζουν (οι Έλληνες!!!) και στην μαγεία προτρέπουν. *Περί των αρχαιότερων Εβραίων και γιατί τας γραφάς αυτών, από των Ελληνικών λόγων προτιμήσαμε. *Τα πάντα παρά βαρβάρων οι Έλληνες ωφελήθηκαν. *Περί του κλέφτες (ιδεών!) είναι οι Έλληνες. *Γιατί μετά από λογική κρίση και σώφρονα λογισμό την ιστορία των Εβραίων παραδεχθήκαμε» Βλ. Ευσέβιος «Κλείς Πατρολογίας».
Δωρόθεου Σχολάριου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΜΟΝΑΧΟΣ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ: «Εγω δε την παρ’ Ελλήνων παιδείαν φληναφίαν (μωρολογία) κακού δαίμονος και χαλεπωτάτη (θλιβερότατη) υπόθεσιν είναι λέγω» Γ. Μοναχός ο Χρονογρ. Κ΄Περί Θάρρα.
Ο. Ι ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
«
Κανείς δεν πρέπει στα παιδιά του, των (Ελλήνων) προγονών να καλεί τα ονόματα, του πατέρα, της μητέρας, του παππού και του προπάππου, αλλά (μόνο) αυτά των δικαίων, (της Π. Διαθήκης.)» Ι. Χρυσ/μος ΠΕΡΙ ΚΕΝΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΕΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΑΤΡΕΦΕΙΝ ΤΑ ΤΕΚΝΑ (690) 641.65 – 
Ο Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΕ ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ:  «Ο δε μέγας Ιωάννης (ο Χρυσόστομος) ασκητάς πυρπολούμενους από ζήλον θεού (φανατισμένους καλόγερους) συνέλεξε, με βασιλικούς δε νόμους αυτούς οπλίσας, κατά των ειδωλικών (ελληνικών) έπεμψε τεμενών, τα δε χρήματα για τους κατεδαφιστές και τους βοηθούς, δεν έλαβε απ’ τα βασιλικά ταμεία (!) αλλά από πλούσιες γυναίκες που φιλοτίμως να παρέχουν κατέπειθε, ώστε με την λαμπρή τους πίστη να κερδίσουν την ευλογία. Έτσι με τον τρόπο αυτόν τους υπολειπόμενους Σηκούς (ελληνικούς ναούς) με τούτον τον τρόπον εκ βάθρων ανέσπασεν». Θεοδώρητου ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΑΜΑΣΟΥ (Τομ. 5ος 329/ 8-330/8).
 Ό άγιος Κορδάτος (7\5) κατέστρεψε Ελληνικό ναό καί αγίασε.
Ό Όσιος Αχίλλειος (16\5) επίσκοπος Λαρίσης
πολλούς ναούς κατέστρεψε καί πολλάς εκκλησίας έκτισε από τήν αρχή.
Ό Άγιος Ανδρόνικος (17\5)
πάνω στούς ναούς τών Ελλήνων πού κατάστρεφε έκτιζε χριστιανικές εκκλησίες.
Ό Άγιος Μάρκος επίσκοπος Ρεντίνας Μακεδονίας,
κατέστρεψε έναν ναό τών Ελλήνων.
Ό Άγιος Ανδριανός (17\4)
εκρήμνισε βωμόν μία ημέρα πού οί Έλληνες έκαναν θυσίες. Τό ίδιο έκανε ό Άγιος Θεσπέσιος (1\6).
Ό Άγιος Πορφύριος (26\2)
έκαυσε ναό τού Διός καί έκτισε πάνω σέ αυτόν εκκλησία.
Ό Άγιος Λούκιος
κατέστρεψε βωμό σέ αρχαίο ιερό.
Ό Άγιος Καισάριος (7\10)
κατέστρεψε θυσίες Ελλήνων.
Ό Άγιος Πασικράτης (24\4)
προσπάθησε νά καταστρέψει άγαλμα τού Απόλλωνος.
Ό Άγιος Μάρκελος (14\8)
έκαψε ναό τού Διός.
Ό Άγιος Ευψύχιος (9\4)
κατέστρεψε Ελληνικόν ναόν.
Ό Άγιος Απόστολος Ιάκωβος (9\10)
κατέστρεψε βωμούς «ειδώλων» υπό τού Θεού ζήλου πυρπολούμενος.
Ό Άγιος Σωκράτης (21\10)
κατέστρεψε βωμό Ελλήνων.
Οί Άγιοι Γάϊος, Δάσιος καί Ζωτικός (21\10)
κατέστρεψαν όλα τά Ελληνικά ειδώλα στήν Νικομήδεια.
Ό Άγιος Μαρίνος (17\3)
κατέστρεψε βωμό Ελλήνων.
Ό Άγιος Αντώνιος (9\11)
Μπήκε σέ ναό Ελληνικό καί συνέτριψεν όλα τά είδωλα.
Ό Άγιος Υάκινθος (18\7)
έκοψε τό ιερό δένδρον τής καλούμενης Πτελέας, ακολουθόντας βέβαια τίς εβραϊκές εντολές στό Δευτερονόμιο
Ζ5 : «καί τά άλση των θά κόψετε...».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αρχειοθήκη ιστολογίου