Σάββατο 24 Μαρτίου 2018

ΕΚ ΔΙΟΣ ΑΡΧΟΜΕΘΑ

Ἐκ ΔΙΟΣ ἀρχόμεθα καί πάντοτε αὐτόν ὑμνοῦμεν ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι.
Μεσταί ἐκ τοῦ ΔΙΟΣ δέ ὅλαι αἱ ὁδοί καί μεσταί ὅλαι αἱ ἀγοραί. τῶν ἀνθρώπων
Μεστή δέ ἡ θάλασσα καί οἱ λιμένες …!!!
Διά παντός ἔχομεν τήν ἀνάγκην τοῦ ΔΙΟΣ ὅλοι ἐμεῖς διότι ἐκ τοῦ γένους αὐτοῦ προερχόμεθα….!!!
Ὁ δέ (Ζεύς) ἐπιεικής (ἤπιος …πρᾶος) εἰς τούς ἀνθρώπους καλήν ὑπόσχεσιν ἀναγγέλει
Τούς λαούς δέ εἰς τό ἔργον προτρέπει ὐπενθυμίζων σέ αὐτούς τήν ζωήν
Ὑποδεικνύει ἐπίσης πότε εἶναι οἱ καλές ἐποχές
διά νά ἀνοιχθοῦν οἱ λάκκοι διά τά φυτά καί διά νά τοποθετηθοῦν ὅλοι οἱ σπόροι
Διότι Αὐτός τά σήματα εἰς τόν οὐρανόν ἐτοποθέτησεν ἀφοῦ διεχώρισεν τά ἄστρα.
’Εῤῥύθμισεν δέ τήν χρονικήν περίοδον τῶν ἀστἐρων,
οἱ ὁποίοι μάλιστα κατά τόν καλλίτερον τρόπον ὑποδεικνύουν εἰς τούς ἀνθρώπους τίς ἐποχές
ἵνα ἀκαταπαύστως τά πάντα φύωνται.
Εἰς αὐτόν δέ τόν ἴδιον (ΔΙΑ) ἀπό ἀρχή μέχρι τέλους νά ἐξιλεώνονται
Χαῖρε Πᾶτερ Μέγα Θαῦμα…!!!
Μέγα τῶν ἀνθρώπων ὄφελος…!!!
Αὐτός καί ἡ πρότερη γενεά (θεῶν) …
Εἶθε δέ νά χαίρονται αἱ γλυκύταται πρός ὅλους Μοῦσαι.
Εἰς ἐμέ τόν δεόμενον οἱ ἀστέρες νά εἰποῦν,παντοτεινός νόμος,
τεκμηριώσατε τόν κάθε ὕμνον
Αράτου Σολέους  Φαινόμενα 1-18
Απόδοσις : Δημήτριος  Ολύμπιος

1 σχόλιο:

Σείριος είπε...

Εκ Διός αρχώμεσθα, τον ουδέποτ άνδρες εώμεν άρρητον
μέσται δε Διός πάσαι μεν αγυιαί πάσαι δ ανθρώπων αγοραί,
μεστή δε θάλασσα και λιμένες πάντη δε Διός κεχρήμεθα πάντες.
Του γάρ και Γένος Ειμέν
Ο δ ήπιος ανθρώποισιν δεξιά σημαίνει
λαούς δ επί έργον εγείρει μιμνήσκων βιότοιο
λέγει δ ότε βώλος αρίστη βουσί τε και μακέλησι
λέγει δ ότε δεξιαι ώραι και φυτά γυρώσαι και σπέρματα πάντα βαλέσθαι
αυτός γάρ τάγε σήματ εν ουρανώ εστήριξεν άστρα διακρίνας
εσκέψατο δ εις ενιαυτόν αστέρας οι κε μάλιστα τετυγμένα σημαίνοι ανδράσιν ώράων
όφρ έμπεδα πάντα φύωνται
τώ μιναει πρώτόν τε και ύστατον ελάσκονται
Χαίρε Πάτερ Μέγα Θαύμα
μέγ ανθρώποισιν όνειαρ αυτός και προτέρη γενεή.
χαίροιτε δε Μούσαι μειλίχιαι μάλα πάσιν
εμοί γε μεν αστέρας ειπείν ή θέμις εύχομένω
τεκμήρατε πάσαν αοιδήν

Αράτου Σολέους Φαινόμενα 1-18

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αρχειοθήκη ιστολογίου