Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017

ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΞΟΒΕΛΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

(Ότι δεν διδαχθήκαμε)
Οί Πατέρες προσπάθησαν νά αντιγράψουν καί νά εντάξουν στήν Χριστιανική θρησκεία τίς ηθοπλαστικές αξίες τού Αρχαίου Πνεύματος. Ό Βασίλειος καί οί άλλοι πατέρες τής εκκλησίας εσπούδασαν βέβαια είς Ελληνικάς σχολάς τών Αθηνών καί τής Ανατολής, αλλά ή επήρεια τού Εβαϊκού στοιχείου ήτο βαθεία. Χρησιμοποίησαν τόν πολιτικόν καί ρητορικόν λόγον γιά νά αναπτύξουν τήν νέα θρησκεία, νά πείσουν περί τόν δογμάτων της καί νά ασκήσουν κατόπιν επίδραση στήν κοινωνία. Επιτηδειότατα τόν δ’οργάνον εύρον πρός διάδοσιν τών ιδεών των τήν Ελληνικήν γλώσσαν προκειμένουν νά επικοινωνήσουν πρός τήν εξηλληνισμένην πλήρως Ανατολήν.
Κάτω από Εβραϊκή επήρεια οί πνευματικοί ηγέτες τού Βυζαντινού κράτους σκυλεύουν τό Ελληνικό πνεύμα αλλά ταυτοχρόνως συκοφαντούν καί προσπαθούν νά εξευτελίσουν κάθε επίτευγμά του, όπως ή ιατρική, τά μαθηματικά κτλ.
Ό Μεγαλύτερος Βυζαντινός ποιητής ό Ρωμανός νά τί λέγει εναντίον τών Μεγαλυτέρων μορφών τής ανθρωπίνης ιστορίας: «τί πλανώνται πρός Πλάτωνα; τί Δημοσθένη στέργουσι τόν ασθενή; τί Πυθαγόρα θρυλλούσι τόν δικαίως φιμωθέντα ; τί δέ μή τρέχουσι καί σέβουσι οίς ενεφανίσθη τό πανάγιον πνεύμα;».
Ό άλλος εκπρόσωπος τού Βυζαντινού κράτους, ό Γεώργιος Πισίδης λέγει: «Νοσεί Γαληνός, εκφοβεί δέ τάς νόσους, ό Πέτρος ημών τάς σαγήνας ό πλέκων».
Ψαλτήριον Δαβίδ πού τυπώθηκε 1494 τί λέει: «Σίγησον Ορφεύ, ρίψον Ερμή τήν λύραν, τρίπους ό Δελφοίς δύνον είς λήθην έτι, Δαβίδ γάρ ημίν πνεύματος κρούων λύραν τρανοί τά κρυπτά τών θεού μυστηρίων, πληθύν παλαιών ιστορεί τεραστίων».
Ζ΄οικουμενική σύνοδος 843 τί λέει τό «Συνοδικόν», Περάστηκε κατόπιν είς τό Τριώδιον. Αναθεματισμοί Τριωδίου:
«Τοίς τά Ελληνικά διεξιούσι μαθήματα καί μή διά παίδευσιν μόνο ταύτα παιδευομένοις αλλά καί τάις δόξαις αυτών ταίς ματαίως επομένοις καί ώς αληθέσι πιστεύουσι καί ούτως αυταίς ώς τό βέβαιον εχούσαις εγκειμένοις ώστε καί ετέρους ποτέ μέν λάθρα ποτέ δέ φανερώς ενάγειν αυταίς καί διδάσκειν ανενδοιάστως, ανάθεμα !Τοίς μετά τών άλλων μυθικών πλασμάτων αφ’εαυτών καί τήν καθ’ημάς πλάσιν μεταπλάττουσιν καί τάς Πλατωνικάς ιδέας ώς αληθείς δεχομένης καί ώς αυθυπόστατον τήν ύλη παρά τών ιδεών μορφούσι λέγουσι καί προφανώς διαβάλλουσι τό αυτεξούσιον τού δημιουργού, ανάθεμα
Στό Βυζάντιο ή πολιτική ελυθερία καί ή ιδέα τής δικαιοσύνης εξοβελίζονται από τό εξουσιαστικό καί δογματικό κράτος. Ό Βασιλεύς καί ό Πατριάρχης είναι ή ύπατη εξουσία καί εκπρόσωποι τού Θεού. Από τήν Ελληνική Δημοκρατία (Αθήνα) καί αξιοκρατική Ελληνιστική Βασιλεία (Μακεδονία) περνάμε στήν Θεοστήριχτη μοναρχούμενη οικουμένη. Ή Βυζαντινή αυτοκρατορία εκτός εξαιρέσεων καί τολμά καί αυτοαποκαλείται νέα Σιών, Ρώμη, Βασιλεία, Ρωμαϊκόν, Ρωμαίων κράτος, Ρωμανία κ.α. Ό Έλλην ζούσε κάτω από τήν Βυζαντινή τυραννία, τρομοκρατημένος, καταπιεσμένος, αναθεματισμένος, κουρσεμένος, υβριζόμενος, χλευαζόμενος συκοφαντούμενος, σκυλευόμενος.
Το βίντεο είναι απόσπασμα από την βραβευμένη ταινία ντοκιμαντέρ του Θοδωρή Μαραγκού με τίτλο «ΜΠΛΑΚ ΜΠΕΕ», που αφηγείται την ιστορία του Δημητράκη. Η ταινία αυτή ενόχλησε με αποτέλεσμα να θαφτεί και να μη τη γνωρίζει ο πολύς κόσμος. Την ταινία αυτή πρέπει να τη δει κάθε φωτισμένος Έλληνας διότι θα τον βοηθήσει να κατανοήσει τις ρίζες του.
Εδώ ολόκληρη η ταινία του Θοδωρή Μαραγκού «ΜΠΛΑΚ ΜΠΕΕ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αρχειοθήκη ιστολογίου